MĀJAS LAPAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie noteikumi nosaka Baltic Agro Machinery mājas lapas (www.balticagromachinery.lv) un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus. Mājas lapas lietošana uzskatāma par piekrišanu ievērot šos noteikumus. Baltic Agro Machinery ir tiesības tos mainīt. Grozījumi lietošanas noteikumos stājas spēkā ar brīdi, kad tie ir publicētas mājas lapā. Katra šīs vietnes lietotāja pienākums ir iepazīties ar šiem noteikumiem un nepiekrišanas gadījumā nelietot Baltic Agro Machinery mājas lapu.

Autortiesības

Šīs mājas lapas saturu aizsargā autortiesības. Baltic Agro Machinery patur visas tiesības uz šo vietni un tās saturu, ja vien šajos lietošanas noteikumos vai mājas lapā nav norādīts citādi. Tekstu vai attēlu izmantošana komerciālos nolūkos vai tādiem mērķiem, kas neatbilst labai praksei, ir aizliegta. Jūs varat apskatīt, pārlūkot un izdrukāt Baltic Agro Machinery tīmekļa vietnes lapas jūsu personīgai lietošanai.

Pilnīga vai daļēja šo lapu satura izplatīšana, uzglabāšana, reproducēšana vai pavairošana jebkādā formā bez rakstiskas Baltic Agro Machinery piekrišanas ir aizliegta, izņemot zemāk uzskaitītos gadījumus.

Preses relīzes, materiāli, kas ir materiālu bankā un izdrukājamas preču zīmes var brīvi izmantot mediju satura veidošanas nolūkiem, ar nosacījumu, ka vienmēr tiek norādīta atsauce uz informācijas avotu.

Ja uz atsevišķiem mājas lapā izvietotiem dokumentiem attieksies citi nosacījumi, tie būs norādīti pie konkrētā dokumenta.

Simboli un preču zīmes

Viss mājas lapā izvietotais intelektuālais īpašums, kā, piemēram, preču zīmes, produktu un pakalpojumu nosaukumi, piemēram, ”BALTIC AGRO MACHINERY", Baltic Agro Machinery logo un citi Baltic Agro Machinery produktu un pakalpojumu nosaukumi ir aizsargāti kā Baltic Agro Machinery vai tā piegādātāju intelektuālais īpašums.

Atruna

Baltic Agro Machinery negarantē, ka visa informācija mājas lapā vai tajā lapās, kurās var piekļūt caur Baltic Agro Machinery mājas lapu, ir pilnīga, precīza vai autentiska. Baltic Agro Machinery negarantē, ka tā tīmekļa vietnei netiks traucēta piekļuve, Baltic Agro Machinery nav atbildīgs par šīs mājas lapas pieejamību. Baltic Agro Machinery ir tiesības veikt izmaiņas mājas lapā.

Baltic Agro Machinery mājas lapā var būt izvietotas saites uz citām, trešo personu interneta vietnēm. Izmantojot šādas saites, lietotājam ir pienākums pirms tās lietošanas iepazīties ar šādas vietnes izmantošanas nosacījumiem un tos akceptēt. Baltic Agro Machinery nekontrolē to vietņu saturu, kurām var piekļūt caur Baltic Agro Machinery mājas lapā norādītajām saitēm un Baltic Agro Machinery nav atbildīgs par šādu interneta lapu saturu. Baltic Agro Machinery nav atbildīgs par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, peļņas zudumiem, kaitējumu uzņēmuma tēlam vai jebkādiem citiem finansiāliem zaudējumiem, kas radušies mājas lapas vai to pakalpojumu, kas tiek piedāvāti šajā lapā, lietošanas rezultātā. Baltic Agro Machinery maksimālās atbildības pakāpi ierobežo Latvijas Republikas tiesību akti.

Materiālu iesniegšana SIA Baltic Agro Machinery

Iesniedzot materiālus jebkuram Baltic Agro Machinery serverim, piemēram, ar e-pastu vai caur mājas lapu, lietotājs piekrīt un apstiprina, ka viņam ir tiesības iesniegt šos materiālus un Baltic Agro Machinery tos var izmantot bez jebkāda veida atlīdzības, kā arī apstiprina, ka šis materiāls nav pretlikumīgs, nepārkāpj labas prakses principus vai kā citādi nav piemērots publicēšanai. Informācijas iesniedzējam ir jāpārliecinās, ka materiāls nesatur vīrusus vai citas kaitīgas vienības.

Baltic Agro Machinery nav atbildīgs par neviena mājas lapas lietotāja iesniegtā materiāla saturu. Baltic Agro Machinery ir tiesības pēc saviem ieskatiem izņemt no savas mājas lapas jebkuru iesūtīto materiālu.

Privātā aizsardzība

Baltic Agro Machinery informācijas apstrāde noris atbilstoši piemērojamiem personas datu aizsardzības normatīvajiem aktiem. Baltic Agro Machinery interneta lapu apmeklētāju personīgā informācija netiek apkopota, ja vien konkrētā persona pati to nav sniegusi, piemēram, savā atsauksmē vai citādi norādījusi, ka šī informācija paredzēta Baltic Agro Machinery vajadzībām. Šāda informācijas apstrādes politika ir atklāti aprakstīta privāto datu aizsardzības paziņojumos, kas ir pieejami attiecīgajās tīmekļa lapās.